Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk de pagina Veelgestelde vragen of neem contact op.

Meest gezocht

Over EU Ecolabel

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/

De eisen

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/certificeren/de-eisen/

Gecertificeerde producten

https://www.eu-ecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/gecertificeerde-producten/

Europese EU Ecolabel-website

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen. Heb je na het zoeken nog een vraag? Neem dan contact met ons op.

Een ecolabel is een vrijwillig milieuprestatiecertificaat dat aan producten en diensten wordt toegekend. Deze producten en diensten moeten, afhankelijk van de productgroep, voldoen aan specifieke criteria die de totale milieu-impact verminderen.

Het EU Ecolabel voldoet aan de definitie van de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) voor een type 1-milieukeur. Dit betekent dat EU Ecolabel vrijwillig is, gebaseerd op meerdere criteria en dat een derde, onafhankelijke partij goedkeuring geeft voor het gebruik van het keurmerk.

Ja, EU Ecolabel is een betrouwbaar keurmerk. Producten en diensten met het EU Ecolabel zijn onafhankelijk beoordeeld om, van productie tot gebruik en verwijdering, een verminderende milieu-impact te hebben. 

Bekijk hier de beoordeling volgens Milieu Centraal in de Keurmerkenwijzer.

Producenten, fabrikanten, importeurs, dienstverleners, groothandelaren en detailhandelaren die producten produceren of diensten verlenen die passen binnen een van de vastgestelde criteria voor product- en dienstengroepen, komen in aanmerking voor het aanvragen van een certificaat. Retailers kunnen een certificaat aanvragen voor producten die onder hun eigen merknaam op de markt worden gebracht. 

Het certificatieprogramma staat momenteel open voor alle non-foodproducten en diensten, met uitzondering van farmaceutische producten en medische hulpmiddelen. Bekijk hier de volledige lijst van de EU Ecolabel productgroepen. Tot dusver hebben al duizenden producten in een groot aantal productgroepen, waaronder textiel, zeep en shampoo, en toeristische accommodatie, het EU Ecolabel ontvangen. Klik hier om cijfers te zien over het aantal producten met de EU Ecolabel tot dusver. 

“De producten en diensten met een certificaat voor EU Ecolabel zijn te herkennen aan het logo van het keurmerk met het bijbehorende licentienummer.

Nee, momenteel is er geen productgroep voor voeding. 

Op basis van een aanvraagdossier controleert SMK, de bevoegde instantie, of een product voldoet aan de EU Ecolabel eisen. Per productgroep staan de eisen in specifieke criteriadocumenten (=Commission Decision) met alle eisen waaraan moet worden voldaan.  

Om een aanvraagdossier samen te stellen dient gebruik gemaakt te worden van de User Manual. Die biedt een gedetailleerde leidraad voor de inhoud van een dossier, met voorbeelden van alle benodigde verklaringen, rekenbladen en overige documentatie.

Het is belangrijk om van tevoren goed te bekijken en beoordelen of producten in aanmerking komen voor EU Ecolabel, door deze te toetsen aan de omschrijving van het toepassingsgebied (=scope) van een specifiek criteriadocument. 

Alle documenten die nodig zijn om een aanvraagdossier samen te stellen zijn te vinden op de productgroeppagina op de website van EU Ecolabel, onder het kopje van de relevante productgroep. 

Een volledig aanvraagdossier kan digitaal bij SMK ingediend worden. 

Verder is het noodzakelijk het certificeringsproces in de EU Ecolabel catalogus op te starten. De procedure hiervoor is te vinden in de ECAT-handleiding. 

Wanneer een product of dienst is gemaakt of gevestigd binnen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen, neemt u contact op met de bevoegde instantie (=Competent Body) van het land waar het product geproduceerd wordt of waar uw dienst gevestigd is. Wanneer een product of dienst is gemaakt of gevestigd buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen, neemt u contact op met de bevoegde instantie in een van de landen waar uw product op de markt zal worden gebracht. 

In afwijkende gevallen neemt u contact op met SMK. De organisatie leidt u dan naar de juiste bevoegde instantie.

Als onafhankelijke bevoegde instantie voor EU Ecolabel (=Competent Body) beoordeelt SMK het aanvraagdossier. Dat betekent dat wij niet inhoudelijk kunnen adviseren bij het samenstellen daarvan. Wel kunnen wij natuurlijk toelichten welke informatie er nodig is, en beantwoorden wij (inhoudelijke) vragen over de eisen en de User Manual.  

Een aanvraag voor EU Ecolabel certificering is alleen mogelijk voor producten en diensten waarvoor criteria zijn ontwikkeld. Een overzicht van deze producten en diensten staan op de website van EU Ecolabel, gesorteerd onder zogenaamde productgroepen.

Voor andere producten en diensten zijn helaas geen EU Ecolabelcriteria beschikbaar en hiervoor kan dus ook geen aanvraag ingediend worden. Voor de herziening van huidige criteria en ontwikkeling van nieuwe criteria wordt het werkplan van de Europese Commissie als leidraad gebruikt. 

Mogelijk zijn er ook andere milieukeurmerken met criteria voor uw producten en diensten.

Bekijk andere keurmerken

Bekijk hier het stappenplan om uw product en/of dienst te laten certificeren.  

Ja, elk product dat of elke dienst die wordt geleverd voor distributie, consumptie of gebruik op de markt van de Europese unie, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen kan het EU Ecolabel krijgen, ongeacht de oorsprong van het product. Fabrikanten, producenten en detailhandelaars uit niet-Europese landen kunnen – op voorwaarde dat deze voldoen aan de criteria voor de betreffende productgroep – een aanvraag indienen voor de toekenning van het EU Ecolabel aan hun producten. 

De aanvraag kan worden ingediend bij de bevoegde instantie van het land waar de producten worden geproduceerd of zullen worden verkocht (indien buiten de EU). 

Ja, eigenaars/beheerders van toeristische accommodaties of kampeerterreinen die tot niet-Europese landen behoren, kunnen het EU Ecolabel aanvragen. Hun aanvraag kan worden ingediend bij de bevoegde instantie van het land waar de diensten op de markt zijn of zullen worden gebracht, bv. gecommercialiseerd door een “touroperator”. 

Volgens de verordening betreffende EU Ecolabel (Artikel 9, lid 1, onder C) zijn niet-Europese aanvragers verplicht hun diensten op de Europese markt te laten brengen. Anders hebben de dienstverleners niet het recht Eu Ecolabel aan te vragen. 

Voor de samenstelling van een dossier dienen doorgaans onderzoeken te worden uitgevoerd door externe laboratoria. Of de resultaten van intern uitgevoerde testen onafhankelijk zijn, is voor Competent Bodies niet vast te stellen. Daarom is in het EU Ecolabel-criteriadocument vastgelegd dat bevoegde instanties in principe extern en bij voorkeur ISO 17025 geaccrediteerd zijn. Eventuele controles dienen uitgevoerd te worden door organen die zijn geaccrediteerd volgens de norm ISO 17065 of een equivalente norm.  

Bekijk geaccrediteerde instellingen in Nederland

Over het algemeen duurt het 4-6 maanden voor een aanvraag tot EU Ecolabelcertificering positief is afgerond. Doorgaans verloopt de controle van een aanvraagdossier in twee etappes. 

Als het dossier is ingediend, bekijken we eerst of alle benodigde documentatie compleet is. Afhankelijk van de omvang en ordening van het aanvraagdossier en planning duurt dit tot 2 maanden.  

Daarna controleert SMK de inhoud van het complete aanvraagpakket, d.w.z. of aan alle relevante EU Ecolabel-eisen is voldaan. Hoeveel tijd daarmee gemoeid is, hangt af van de omvang van het aanvraagdossier en planning: meestal tot 2 maanden. In de praktijk is er doorgaans nog op een aantal punten aanvullende informatie van de aanvrager en diens toeleveranciers nodig, voordat een EU Ecolabel certificaat kan worden toegekend. Hoe snel dit gaat hangt ervan af. De totale doorlooptijd is ook voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van het dossier en de snelheid waarmee informatie bij toeleveranciers opgevraagd kan worden. 

Voor de herziening van huidige en de ontwikkeling van nieuwe criteria wordt het werkplan van de Europese Commissie als leidraad gebruikt. 

De ontwikkeling en herziening van EU Ecolabelcriteria is een proces met meerdere stappen en met meerdere belanghebbenden, en wordt uitgevoerd overeenkomstig bijlage I van de EU Ecolabelverordening (EG) Nr. 66/2010. Als u wenst deel te nemen aan een lopend ontwikkelings- of herzieningstraject, kunt u zich hier aanmelden bij de lopende projecten. Voorstellen voor ontwikkeling van criteria voor nieuwe productgroepen kunnen voorgelegd worden aan de EU Ecolabel Helpdesk. 

Lees hier meer over het ontwikkelproces.  

De criteria voor de EU Ecolabel worden ontwikkeld in een transparant proces met inspraak van belanghebbenden. Wetenschappers, de industrie, deskundigen uit een groot aantal sectoren en onpartijdige niet-gouvernementele organisaties nemen deel aan de ontwikkeling van de strenge milieu- en gebruiksgeschiktheidscriteria. Elke criteriaset ondergaat verschillende discussierondes met deze belanghebbenden. De criteria worden uiteindelijk aangenomen door de lidstaten en vastgesteld via een besluit van de Europese Commissie.

Elk land uit de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein wijst een bevoegde instantie aan. Dit is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die het systeem van EU Ecolabel op nationaal niveau uitvoert. De bevoegde instanties spelen een centrale rol in de werkzaamheden van het systeem van EU Ecolabel en zijn het eerste contactpunt voor aanvragers. Zij beoordelen specifiek aanvragen en kennen het EU Ecolabel toe aan producten en diensten die voldoen aan de daarvoor vastgestelde criteria. Als zodanig moeten zij ervoor zorgen dat het verificatieproces wordt uitgevoerd op een consistente, neutrale en betrouwbare manier door een partij die onafhankelijk is van de marktdeelnemer die wordt geverifieerd, op basis van internationale, Europese of nationale normen en procedures betreffende instanties die productcertificatiesystemen uitvoeren.

EU Ecolabel is zo ontworpen dat het keurmerk zo weinig mogelijk kost voor ondernemingen die in het systeem geïnteresseerd zijn. De kosten van laboratoriumonderzoek staan los van de aanvraagkosten en jaarbijdrage en komen voor rekening van de aanvrager. Hoe hoog deze kosten zullen zijn, kunnen wij niet inschatten. Dit zal mede afhangen van de omvang van een aanvraagdossier en de benodigde testen. 

Bekijk hier de Nederlandse tarieven.

Contactformulier EU Ecolabel

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 195 MB.